برای مترجم شدن از کجا شروع کنیم؟

برای مترجم شدن از کجا شروع کنیم؟