برقراری ارتباط مثبت موجب شارژ مجدد هفته کاریتان خواهد شد

برقراری ارتباط مثبت موجب شارژ مجدد هفته کاریتان خواهد شد