چطور پیشنهاد بدهم که پروژه ی بیشتری بگیرم ؟

چطور پیشنهاد بدهم که پروژه ی بیشتری بگیرم ؟