چرا باید به عنوان فریلنسر تایپیست یا مترجم توقعات خود را تعیین کنیم؟

چرا باید به عنوان فریلنسر تایپیست یا مترجم توقعات خود را تعیین کنیم؟