گام سزدهم پرداخت برای دفعات بعدی پروژه کارفرما در سایت کاریتو