چگونه در بازنویسی فیلم و سریال، داستان های A ،B و C بسازیم؟

چگونه در بازنویسی فیلم و سریال، داستان های A ،B و C بسازیم؟