هزینه و تعرفه تولید محتوا چگونه تعیین می‌شود؟

هزینه و تعرفه تولید محتوا چگونه تعیین می‌شود؟