مترجم فریلنسر یا مترجم دورکار - از مهارت های مورد نیاز تا نحوه تبدیل شدن