فرمول نویسی در ورد

نحوه فرمول نویسی در ورد ۲۰۱۶ با استفاده از قابلیت INKEQUATION