برای پیشگیری از کورنا شرکت ها فریلنسینگ را انتخاب می‌کنند