بیش از 1000 کارمند برای جلوگیری از کرونا به صورت از راه دور کار می کنند!

بیش از ۱۰۰۰ کارمند برای جلوگیری از کرونا به صورت از راه دور کار می کنند!